07 T12, 2020

Có mắt như mù | Phẩm Làm giàu - Kinh Nikaya giảng giải

Ở đây, có người không có mắt để có thể thâu hoạch được tài chưa thâu hoạch, làm tăng trưởng tài sản đã thâu hoạch; không có mắt để có thể biết được pháp thiện và pháp bất thiện...

233 0

07 T12, 2020

Có mắt như mù | Phẩm Làm giàu - Kinh Nikaya giảng giải

Ở đây, có người không có mắt để có thể thâu hoạch được tài chưa thâu hoạch, làm tăng trưởng tài sản đã thâu hoạch; không có mắt để có thể biết được pháp thiện và pháp bất thiện...

233 0
9

Bình luận (0)