06 T12, 2020

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Ưa thấy người có giới hạnh; ưa nghe diệu pháp; với tâm ly cấu uế xan tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, thích thú sự từ bỏ, sẵn sàng khi được yêu cầu...

113 0

06 T12, 2020

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Ưa thấy người có giới hạnh; ưa nghe diệu pháp; với tâm ly cấu uế xan tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, thích thú sự từ bỏ, sẵn sàng khi được yêu cầu...

113 0
4

Bình luận (0)