06 T12, 2020

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Ưa thấy người có giới hạnh; ưa nghe diệu pháp; với tâm ly cấu uế xan tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, thích thú sự từ bỏ, sẵn sàng khi được yêu cầu...

7 0
2

06 T12, 2020

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Ưa thấy người có giới hạnh; ưa nghe diệu pháp; với tâm ly cấu uế xan tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, thích thú sự từ bỏ, sẵn sàng khi được yêu cầu...

7 0
2

Bình luận (0)