07 T12, 2020

Tu thân - khẩu - ý | Kinh Nikaya

Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe video sau đây của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về cách tu sửa ba nghiệp thân, khẩu, ý!

626 0
23

07 T12, 2020

Tu thân - khẩu - ý | Kinh Nikaya

Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe video sau đây của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về cách tu sửa ba nghiệp thân, khẩu, ý!

626 0
23

Bình luận (0)