03 T12, 2022

Lòng từ bi của bậc Bồ tát - Câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật

Con nghe có câu chuyện tiền thân của Đức Phật gieo mình cho cọp đói ăn, con có thắc mắc là: Sao Bồ Tát không giữ thân mạng con người để làm nhiều việc lợi ích thêm cho nhân loại,

1405 6
47

Bình luận (6)