Trong Kinh, Đức Phật dạy: “Người xuất gia chẳng phải bị thế lực nhà vua ép bức, chẳng vì tham cầu mạng sống, chẳng vì lánh nạn, chẳng vì thiếu nợ, vốn vì mong cầu chánh Pháp, vì lòng chánh tín mà vào trong Phật Pháp nên gọi là HẢO TÂM XUẤT GIA”.

Người xuất gia là những người thay Đức Phật truyền bá giáo Pháp cao siêu bất tử ở nơi thế gian để giải thoát hết thảy khổ đau, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Bởi thế, với những đức hạnh cao quý của người xuất gia mà các ngài được xưng tán là bậc mô phạm của trời người, là ruộng phước điền của nhân gian.

Với chí nguyện cao siêu như vậy, người xuất gia nên giữ những phẩm hạnh như thế nào?

Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm Đức Hạnh Của Người Xuất Gia – Kinh Nikaya để hiểu rõ hơn về điều này!

Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận