07 T11, 2021

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 5 | Khám phá vườn tâm

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

91 0
3

07 T11, 2021

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 5 | Khám phá vườn tâm

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

91 0
3

Bình luận (0)