08 T8, 2021

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 2 | Khám phá vườn tâm

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về "Kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 2 | Khám phá vườn tâm". Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

421 1
18

08 T8, 2021

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 2 | Khám phá vườn tâm

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về "Kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 2 | Khám phá vườn tâm". Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

421 1
18

Bình luận (1)