08 T8, 2021

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 2 | Khám phá vườn tâm

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

270 0
12

08 T8, 2021

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 2 | Khám phá vườn tâm

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

270 0
12

Bình luận (0)