16 T7, 2021

Không phát tâm Bồ Đề có đắc đạo được không?

Nếu mình tinh tấn tu hành chân thật nhưng không phát tâm Bồ Đề thì không thể đắc đạo được hay sao?

1029 5
54

Bình luận (5)