08 T10, 2022

Hiểu đúng về giới không sát sinh trong đạo Phật

Câu hỏi: Đức Phật nói không sát sinh nhưng Ngài lại nói trong một bát nước có 8 vạn 4 nghìn vi trùng. Vậy thường ngày chúng ta nấu cơm nước có được coi là phạm sát sinh không ạ?

506 0
14

08 T10, 2022

Hiểu đúng về giới không sát sinh trong đạo Phật

Câu hỏi: Đức Phật nói không sát sinh nhưng Ngài lại nói trong một bát nước có 8 vạn 4 nghìn vi trùng. Vậy thường ngày chúng ta nấu cơm nước có được coi là phạm sát sinh không ạ?

506 0
14

Bình luận (0)