06 T12, 2020

Duyên vợ - nợ chồng

Vợ chồng đến được với nhau là nhờ vào duyên; không phải vô nhân, vô duyên mà thành vợ, thành chồng. Vợ chồng là duyên nghiệp rất là chặt. Có cái là duyên, có cái là nợ. Lấy được người chồng tốt là do duyên, ngược lại lấy được người chồng không ra gì đó là nợ, lấy nhau để trả nợ cho nhau. Người phụ nữ phải làm sao để chuyển hóa được chồng mình?...

1925 35
131

06 T12, 2020

Duyên vợ - nợ chồng

Vợ chồng đến được với nhau là nhờ vào duyên; không phải vô nhân, vô duyên mà thành vợ, thành chồng. Vợ chồng là duyên nghiệp rất là chặt. Có cái là duyên, có cái là nợ. Lấy được người chồng tốt là do duyên, ngược lại lấy được người chồng không ra gì đó là nợ, lấy nhau để trả nợ cho nhau. Người phụ nữ phải làm sao để chuyển hóa được chồng mình?...

1925 35
131

Bình luận (35)