17 T10, 2018

Dùng chánh pháp làm ngọn đèn - Kinh Nikaya

Đức Thế Tôn đã tự mình dấn thân đi tìm chân lý và mang ánh sáng giải thoát soi rọi thế gian đang chìm trong u tối. Và Ngài cũng luôn dạy các đệ tử của mình phải tự “thắp đuốc mà đi”.

32 0

17 T10, 2018

Dùng chánh pháp làm ngọn đèn - Kinh Nikaya

Đức Thế Tôn đã tự mình dấn thân đi tìm chân lý và mang ánh sáng giải thoát soi rọi thế gian đang chìm trong u tối. Và Ngài cũng luôn dạy các đệ tử của mình phải tự “thắp đuốc mà đi”.

32 0
1

Bình luận (0)