19 T11, 2021

Ác tâm và quả báo | Chuyện nhân quả báo ứng

Nhân quả nói rất đơn giản, nhưng thật sự cũng không đơn giản chút nào, để hiểu và tin được nhân quả không phải dễ. Ai tin chắc nhân quả, người ấy sẽ là người tốt...

18 0
2

19 T11, 2021

Ác tâm và quả báo | Chuyện nhân quả báo ứng

Nhân quả nói rất đơn giản, nhưng thật sự cũng không đơn giản chút nào, để hiểu và tin được nhân quả không phải dễ. Ai tin chắc nhân quả, người ấy sẽ là người tốt...

18 0
2

Bình luận (0)