07 T4, 2024

Phước báu xa lìa lời nói thêu dệt - Kinh Thập Thiện (Bài 10)

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp thoại "Phước báu xa lìa lời nói thêu dệt - Kinh Thập Thiện (Bài 10)" cho các bạn trẻ trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng

66 0
1

Bình luận (0)