02 T4, 2023

Phước báu xa lìa trộm cắp - Kinh Thập Thiện (Bài 5)

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng pháp thoại: "Phước báu xa lìa trộm cắp - Kinh Thập Thiện (Bài 5)" cho CLB Tuổi Trẻ chùa Ba Vàng

56 1
4

Bình luận (1)