21 T1, 2024

"Phước báu xa lìa lời thô ác" - Kinh Thập Thiện bài 9 | Khám phá vườn tâm

Pháp thoại: "Phước báu xa lìa lời thô ác" - Kinh Thập Thiện bài 9 | Khám phá vườn tâm | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 21/01/2024

195 0
0

Bình luận (0)