15 T10, 2022

Nhà lãnh đạo nên sử dụng quyền lực như thế nào?

Câu hỏi: “Kính bạch Thầy! … Thầy có chia sẻ với chúng con rằng một người lãnh đạo đầu tiên nên tập trung vào cái tâm và là một nhà giáo dục. Nhưng ở ngoài đời hoặc trong doanh nghiệp chúng con, lãnh đạo thường đi với từ quyền lực. Dưới góc nhìn của Thầy … một nhà lãnh đạo nên dùng quyền lực như thế nào để mọi người không phải đi theo mình vì quyền lực mà vì sức ảnh hưởng từ những thứ khác, và khi đó quyền lực chỉ là một yếu tố để bổ sung, để chúng ta thật sự là một nhà lãnh đạo gây sức ảnh hưởng trong doanh nghiệp ạ? Con xin cảm ơn Thầy.”

1837 6
59

15 T10, 2022

Nhà lãnh đạo nên sử dụng quyền lực như thế nào?

Câu hỏi: “Kính bạch Thầy! … Thầy có chia sẻ với chúng con rằng một người lãnh đạo đầu tiên nên tập trung vào cái tâm và là một nhà giáo dục. Nhưng ở ngoài đời hoặc trong doanh nghiệp chúng con, lãnh đạo thường đi với từ quyền lực. Dưới góc nhìn của Thầy … một nhà lãnh đạo nên dùng quyền lực như thế nào để mọi người không phải đi theo mình vì quyền lực mà vì sức ảnh hưởng từ những thứ khác, và khi đó quyền lực chỉ là một yếu tố để bổ sung, để chúng ta thật sự là một nhà lãnh đạo gây sức ảnh hưởng trong doanh nghiệp ạ? Con xin cảm ơn Thầy.”

1837 6
59

Bình luận (6)