17 T7, 2022

Lễ cầu siêu vong linh thai nhi | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Nhâm Dần (tức ngày 17/7/2022)

Lễ cầu siêu vong linh thai nhi | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Nhâm Dần (tức ngày 17/7/2022)

70 0
4

Bình luận (0)