03 T7, 2020

Hồi hướng công đức - phước của mình có bị giảm đi không?

Khi có công đức, chúng ta có thể hồi hướng công đức cho một gì đó của bản thân, hay cho những người đang sống, hoặc người đã quá vãng...

2 0
3

03 T7, 2020

Hồi hướng công đức - phước của mình có bị giảm đi không?

Khi có công đức, chúng ta có thể hồi hướng công đức cho một gì đó của bản thân, hay cho những người đang sống, hoặc người đã quá vãng...

2 0
3

Bình luận (0)