21 T5, 2019

Các vị Bồ Tát hiện thân khi nào?

Có phải tất cả các vị Bồ Tát đều hiện thân hay không? Hay chỉ là nói về hạnh nguyện của các Ngài để chúng ta tán thán và học theo. Xin Thầy chỉ dạy cho con...

12 0

21 T5, 2019

Các vị Bồ Tát hiện thân khi nào?

Có phải tất cả các vị Bồ Tát đều hiện thân hay không? Hay chỉ là nói về hạnh nguyện của các Ngài để chúng ta tán thán và học theo. Xin Thầy chỉ dạy cho con...

12 0
3

Bình luận (0)