09 T4, 2021

Bí ẩn về thân xác chịu khổ trong địa ngục

Sau khi chúng sinh chết đi, thân tứ đại sẽ tan rã, vậy tại sao trong kinh lại nói đến các hình phạt trên thân xác khi bị đày đọa xuống địa ngục?

564 2
49

09 T4, 2021

Bí ẩn về thân xác chịu khổ trong địa ngục

Sau khi chúng sinh chết đi, thân tứ đại sẽ tan rã, vậy tại sao trong kinh lại nói đến các hình phạt trên thân xác khi bị đày đọa xuống địa ngục?

564 2
49

Bình luận (2)