25 T12, 2023

Xá lợi Phật từ đâu mà có? Thờ xá lợi thế nào để được lợi ích?

Ngọc xá lợi của Đức Phật và các bậc Thánh Tăng từ đâu mà có? Thờ xá lợi thế nào để được lợi ích, phước báu?

9 0
0

Bình luận (0)