01 T5, 2020

Vì sao Đức Phật quyết định giáng trần?

Nhận thấy nhân duyên đã đầy đủ, Bồ Tát quyết định hạ phàm, cứu độ chúng sinh. Vậy, Đức Phật thấy ở nơi chúng sinh có những điều gì để Ngài nhất khoát...

3 0
2

01 T5, 2020

Vì sao Đức Phật quyết định giáng trần?

Nhận thấy nhân duyên đã đầy đủ, Bồ Tát quyết định hạ phàm, cứu độ chúng sinh. Vậy, Đức Phật thấy ở nơi chúng sinh có những điều gì để Ngài nhất khoát...

3 0
2

Bình luận (0)