17 T12, 2021

Tuổi trẻ tu dưỡng làm đẹp thân tâm | Tuổi trẻ khám phá vườn tâm kỳ 18

“Trong bài kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy chúng ta cách gieo nhân để cho mình được đẹp đẽ, không bị xấu xí. Mà chúng ta đẹp là đẹp trong mắt của mọi người. Mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm của chúng ta đều đẹp thì sẽ làm chúng ta đẹp lên, không chỉ thân tướng. Khi tâm chúng ta đẹp thì con người chúng ta sẽ đẹp.” - Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong pháp thoại: “Tuổi trẻ tu dưỡng làm đẹp thân tâm”

6 0
0

17 T12, 2021

Tuổi trẻ tu dưỡng làm đẹp thân tâm | Tuổi trẻ khám phá vườn tâm kỳ 18

“Trong bài kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy chúng ta cách gieo nhân để cho mình được đẹp đẽ, không bị xấu xí. Mà chúng ta đẹp là đẹp trong mắt của mọi người. Mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm của chúng ta đều đẹp thì sẽ làm chúng ta đẹp lên, không chỉ thân tướng. Khi tâm chúng ta đẹp thì con người chúng ta sẽ đẹp.” - Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong pháp thoại: “Tuổi trẻ tu dưỡng làm đẹp thân tâm”

6 0
0

Bình luận (0)