03 T5, 2021

Thầy Thích Trúc Thái Minh - Vị Thầy khả kính

Nhân duyên thù thắng đã đưa Thầy Thích Trúc Thái Minh dâng hiến cuộc đời mình cho hạnh phúc nhân gian và truyền giảng giáo Pháp Phật tới chúng sinh.

440 6
65

Bình luận (6)