16 T11, 2020

Tâm hổ thẹn và sự quyết tâm tu hành chứng được Thánh quả của Đại Đức Ayamitta

Câu chuyện của Đại Đức Ay-a-mit-ta khi đi khất thực đã nói lên được điều đó, vì tâm hổ thẹn trước sự thành kính cúng dường của thí chủ mà Ngài...

89 0
2

Bình luận (0)