04 T3, 2019

Tại sao Thái Tử Tất Đạt Đa khi đản sinh lại không còn nhớ kiếp trước

Trong bài giảng "Ý nghĩa bảy bước hoa sen", con được biết rằng: Phàm phu khi nhập thai, trụ thai, xuất thai đều quên hết, không còn biết gì nữa; bậc Thanh Văn thì nhập thai, thụ thai còn biết, nhưng xuất thai cũng quên hết; chỉ có bậc "Bồ tát nhất sinh bổ xứ" thì nhập thai, trụ thai, xuất thai vẫn biết hết...

16 0

04 T3, 2019

Tại sao Thái Tử Tất Đạt Đa khi đản sinh lại không còn nhớ kiếp trước

Trong bài giảng "Ý nghĩa bảy bước hoa sen", con được biết rằng: Phàm phu khi nhập thai, trụ thai, xuất thai đều quên hết, không còn biết gì nữa; bậc Thanh Văn thì nhập thai, thụ thai còn biết, nhưng xuất thai cũng quên hết; chỉ có bậc "Bồ tát nhất sinh bổ xứ" thì nhập thai, trụ thai, xuất thai vẫn biết hết...

16 0
4

Bình luận (0)