09 T9, 2020

Quả báo khẩu nghiệp: phỉ báng, vu khống bậc chân tu

Vì lòng bi mẫn, Đức Phật dạy rất nhiều về quả báo khẩu nghiệp để răn dạy chúng sinh phải cẩn trọng khi phát ngôn. Nói một câu mà tự nhiên thấy người mệt...

135 0
8

Bình luận (0)