06 T11, 2022

Phước báu xa lìa việc sát sinh - Kinh Thập Thiện bài 4| Khám phá vườn tâm

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng pháp thoại: "Phước báu xa lìa việc sát sinh - Kinh Thập Thiện (Bài 4)" cho CLB Tuổi Trẻ chùa Ba Vàng

129 0
29

Bình luận (0)