06 T11, 2022

Phước báu xa lìa việc sát sinh - Kinh Thập Thiện bài 4| Khám phá vườn tâm

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng chủ đề "Phước báu xa lìa việc sát sinh - Kinh Thập Thiện (Bài 4)" trong CT Khám phá vườn tâm của CLB Tuổi trẻ Ba Vàng

129 0
11

06 T11, 2022

Phước báu xa lìa việc sát sinh - Kinh Thập Thiện bài 4| Khám phá vườn tâm

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng chủ đề "Phước báu xa lìa việc sát sinh - Kinh Thập Thiện (Bài 4)" trong CT Khám phá vườn tâm của CLB Tuổi trẻ Ba Vàng

129 0
11

Bình luận (0)