12 T4, 2020

Pháp thoại: Cúng dường Phật và chúng Tăng được phước báu

Thời Đức Phật còn tại thế, vua quan và dân chúng cúng dường Phật và Tăng đoàn rất nhiều. Phật và chư Tăng là ruộng phước bậc nhất...

61 0

12 T4, 2020

Pháp thoại: Cúng dường Phật và chúng Tăng được phước báu

Thời Đức Phật còn tại thế, vua quan và dân chúng cúng dường Phật và Tăng đoàn rất nhiều. Phật và chư Tăng là ruộng phước bậc nhất...

61 0
6

Bình luận (0)