12 T11, 2019

Nhân quả không chừa một ai

"Nhân quả là sợi chỉ đỏ xuyên suốt giáo lý của Đức Phật, tất cả thế gian và xuất thế gian cũng đều vận hành theo luật nhân quả." Vậy nên chúng ta luôn phải cẩn thận khi gieo nhân để tránh bị gặp quả báo ác. Muốn hết khổ được vui, không gì hơn là mỗi người chớ gieo cái mầm đau khổ và ngược lại, biết cần mẫn gieo trồng cái mầm an vui. Không gieo nhân khổ thì không gặp quả khổ; luôn gieo trồng “nhân” vui thì “quả” vui không vời cũng đến. Đây là sự hiểu biết và hành động của người giác ngộ. Còn chúng sinh vô minh, những người phàm phu lúc gieo nhân không sợ hãi, chỉ đến khi trả quả khổ mới biết sợ. Vậy mới có câu "Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả".

1207 4
55

12 T11, 2019

Nhân quả không chừa một ai

"Nhân quả là sợi chỉ đỏ xuyên suốt giáo lý của Đức Phật, tất cả thế gian và xuất thế gian cũng đều vận hành theo luật nhân quả." Vậy nên chúng ta luôn phải cẩn thận khi gieo nhân để tránh bị gặp quả báo ác. Muốn hết khổ được vui, không gì hơn là mỗi người chớ gieo cái mầm đau khổ và ngược lại, biết cần mẫn gieo trồng cái mầm an vui. Không gieo nhân khổ thì không gặp quả khổ; luôn gieo trồng “nhân” vui thì “quả” vui không vời cũng đến. Đây là sự hiểu biết và hành động của người giác ngộ. Còn chúng sinh vô minh, những người phàm phu lúc gieo nhân không sợ hãi, chỉ đến khi trả quả khổ mới biết sợ. Vậy mới có câu "Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả".

1207 4
55

Bình luận (4)