17 T2, 2020

Lời khải hoàn của Đức Phật khi Phật thành đạo

Đức Phật đã tìm ra con đường đi đến chân hạnh phúc, thoát khỏi mọi khổ đau. Sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ đề, lời khải hoàn của Đức Phật...

72 0

17 T2, 2020

Lời khải hoàn của Đức Phật khi Phật thành đạo

Đức Phật đã tìm ra con đường đi đến chân hạnh phúc, thoát khỏi mọi khổ đau. Sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ đề, lời khải hoàn của Đức Phật...

72 0
4

Bình luận (0)