17 T8, 2021

Làm thế nào để báo hiếu cha mẹ, người thân đã mất?

Đối với cha mẹ đã mất, cũng như cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp về trước, chúng ta cần báo hiếu như thế nào?

467 4
69

Bình luận (4)