08 T1, 2023

Hạn tam tai là gì? Làm sao để hóa giải hạn tam tai?

Năm nay con 55 tuổi, người ta bảo là hạn Tam Tai, trong 3 năm hạn thì năm Mão này là năm hạn nặng nhất. Con muốn thỉnh Thầy giải đáp giúp con cách giải hạn tuổi tam tai

2876 16
91

08 T1, 2023

Hạn tam tai là gì? Làm sao để hóa giải hạn tam tai?

Năm nay con 55 tuổi, người ta bảo là hạn Tam Tai, trong 3 năm hạn thì năm Mão này là năm hạn nặng nhất. Con muốn thỉnh Thầy giải đáp giúp con cách giải hạn tuổi tam tai

2876 16
91

Bình luận (16)