04 T1, 2020

Giữ Gìn Tài Sản - Kinh Nikaya | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video! (ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương VIII, phẩm Gotamì, phần Dìghajànu - Người Koliya, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr. 661)

1 0
26

04 T1, 2020

Giữ Gìn Tài Sản - Kinh Nikaya | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video! (ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương VIII, phẩm Gotamì, phần Dìghajànu - Người Koliya, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr. 661)

1 0
26

Bình luận (0)