06 T12, 2020

Duyên vợ - nợ chồng

Vợ chồng đến được với nhau là nhờ vào duyên, lấy nhau để trả nợ cho nhau. Người phụ nữ phải làm sao để chuyển hóa được chồng mình?

1925 35
134

06 T12, 2020

Duyên vợ - nợ chồng

Vợ chồng đến được với nhau là nhờ vào duyên, lấy nhau để trả nợ cho nhau. Người phụ nữ phải làm sao để chuyển hóa được chồng mình?

1925 35
134

Bình luận (35)