23 T12, 2019

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt thế nào khi ở trong thai mẹ?

Chúng ta nhập thai mẹ, ở trong thai mẹ và xuất thai mẹ đều do nghiệp chi phối. Vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập thai mẹ, ở trong thai mẹ và xuất thai mẹ...

2 0
0

23 T12, 2019

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt thế nào khi ở trong thai mẹ?

Chúng ta nhập thai mẹ, ở trong thai mẹ và xuất thai mẹ đều do nghiệp chi phối. Vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập thai mẹ, ở trong thai mẹ và xuất thai mẹ...

2 0
0

Bình luận (0)