18 T1, 2021

Đức Phật thành đạo - sự kiện hy hữu trong lịch sử nhân loại

Sự kiện thành đạo của Đức Thế Tôn là vô cùng hy hữu, cũng giống như hoa ưu đàm, ngàn vạn năm mới nở một lần. Một vị Phật xuất thế quả thật là vô cùng...

69 0

18 T1, 2021

Đức Phật thành đạo - sự kiện hy hữu trong lịch sử nhân loại

Sự kiện thành đạo của Đức Thế Tôn là vô cùng hy hữu, cũng giống như hoa ưu đàm, ngàn vạn năm mới nở một lần. Một vị Phật xuất thế quả thật là vô cùng...

69 0
3

Bình luận (0)