07 T10, 2020

Đức Phật có thật sự cứu khổ được cho con người? | Đạo Phật và cuộc sống số 7

Đức Phật là bậc Đạo sư đã tự mình giác ngộ và cũng là bậc cứu khổ. Ngài đã tìm ra chân lý về con đường giải thoát, rồi dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi...

130 0

07 T10, 2020

Đức Phật có thật sự cứu khổ được cho con người? | Đạo Phật và cuộc sống số 7

Đức Phật là bậc Đạo sư đã tự mình giác ngộ và cũng là bậc cứu khổ. Ngài đã tìm ra chân lý về con đường giải thoát, rồi dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi...

130 0
5

Bình luận (0)