17 T5, 2020

Đức Phật có phải là đấng toàn năng không? | Đạo Phật & cuộc sống số 5

Đức Phật nói rằng, Ngài là bậc toàn giác. Ngài thấu triệt, thấy rõ tất cả mọi điều trong pháp giới nhưng Ngài không phải đấng toàn năng...

4 0
1

17 T5, 2020

Đức Phật có phải là đấng toàn năng không? | Đạo Phật & cuộc sống số 5

Đức Phật nói rằng, Ngài là bậc toàn giác. Ngài thấu triệt, thấy rõ tất cả mọi điều trong pháp giới nhưng Ngài không phải đấng toàn năng...

4 0
1

Bình luận (0)