20 T7, 2022

Đại Sứ Nguyễn Thanh Sơn đánh giá thế nào về khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng?

Đại Sứ Nguyễn Thanh Sơn có đánh giá như thế nào về khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng?

987 4
34

Bình luận (4)