22 T7, 2021

Suy ngẫm về đại dịch Covid-19 - Làm sao để vượt qua nạn dịch?

Dưới góc nhìn Phật Pháp, nhân duyên của đại dịch Covid-19 là do dâu? Làm sao để vượt qua nạn dịch này?

1562 7
68

Bình luận (7)