25 T7, 2021

Công đức phước báu thù thắng của việc phát tâm Bồ Đề

Phước báu của việc phát tâm Bồ Đề không chỉ đem lại hạnh phúc cho chính mình mà còn cho nhiều thân bằng, quyến thuộc.

501 0
19

Bình luận (0)