20 T7, 2021

Công đức cúng dường Tam Bảo

Trong kinh đã có rất nhiều những câu chuyện kể về công đức thù thắng của việc cúng dường Tam Bảo, mang tới lợi ích cho người bố thí.

636 16
105

20 T7, 2021

Công đức cúng dường Tam Bảo

Trong kinh đã có rất nhiều những câu chuyện kể về công đức thù thắng của việc cúng dường Tam Bảo, mang tới lợi ích cho người bố thí.

636 16
105

Bình luận (16)