18 T5, 2021

Con đường thành đạo của Đức Phật Thích Ca | Cuộc đời Đức Phật phần 3

Câu chuyện về con đường tầm sư học đạo, đi tìm chân lý đầy gian nan của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật và những Pháp vi diệu thù thắng mà Ngài chứng đạt luôn là một trong những câu chuyện đặc sắc nhất về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni...

38 3
16

18 T5, 2021

Con đường thành đạo của Đức Phật Thích Ca | Cuộc đời Đức Phật phần 3

Câu chuyện về con đường tầm sư học đạo, đi tìm chân lý đầy gian nan của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật và những Pháp vi diệu thù thắng mà Ngài chứng đạt luôn là một trong những câu chuyện đặc sắc nhất về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni...

38 3
16

Bình luận (3)