29 T8, 2023

Chủ đề: "Những vị Tỳ kheo hay cãi cọ ở xứ Kosambi" | Tích truyện Pháp cú - Bài 5

Chủ đề: "Những vị Tỳ kheo hay cãi cọ ở xứ Kosambi" | Tích truyện Pháp cú - Bài 5 | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 14/7/Quý Mão (tức ngày 29/8/2023)

34 0
2

Bình luận (0)