01 T4, 2020

Cách tìm Thầy học đạo trên bước đường đi tới chân hạnh phúc

Trên bước đường đi tới chân hạnh phúc, việc tìm thầy học đạo rất quan trọng, giúp chúng ta được tiến tu. Bởi, ngoài việc học hỏi giáo lý từ kinh sách...

137 0

01 T4, 2020

Cách tìm Thầy học đạo trên bước đường đi tới chân hạnh phúc

Trên bước đường đi tới chân hạnh phúc, việc tìm thầy học đạo rất quan trọng, giúp chúng ta được tiến tu. Bởi, ngoài việc học hỏi giáo lý từ kinh sách...

137 0
7

Bình luận (0)