06 T9, 2023

Cách sám hối tội lỗi tiêu trừ nghiệp chướng |Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Sám hối nghĩa là gì? Sám hối tội lỗi thế nào cho đúng để tiêu trừ nghiệp chướng?

706 3
15

Bình luận (3)