04 T3, 2019

Bát quan trai giới - Phật tử tại gia có thể tự thọ không?

Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng đã phân tích rõ về vấn đề này trên góc nhìn của đạo Phật....

54 0

04 T3, 2019

Bát quan trai giới - Phật tử tại gia có thể tự thọ không?

Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng đã phân tích rõ về vấn đề này trên góc nhìn của đạo Phật....

54 0
8

Bình luận (0)