20 T9, 2020

5 phúc báu khi chư Tăng có giới đức đến nhà

Nhân dân ta quý trọng chư Tăng và có câu nói: “Sư đến nhà như Phật bà giáng thế”. Điều này thể hiện sự cung kính của hàng Phật tử với chư Tăng cũng như nói đến lợi ích của việc nghênh đón chư Tăng đến nhà.

953 13
71

20 T9, 2020

5 phúc báu khi chư Tăng có giới đức đến nhà

Nhân dân ta quý trọng chư Tăng và có câu nói: “Sư đến nhà như Phật bà giáng thế”. Điều này thể hiện sự cung kính của hàng Phật tử với chư Tăng cũng như nói đến lợi ích của việc nghênh đón chư Tăng đến nhà.

953 13
71

Bình luận (13)