06 T12, 2019

10 công đức thù thắng của việc giữ giới

Giới của Phật giúp cho chúng ta phân biệt được đâu là thiện ác và thực hành các Pháp một cách tinh tấn. Do vậy, việc giữ giới giúp cho chúng ta

1 0
1

06 T12, 2019

10 công đức thù thắng của việc giữ giới

Giới của Phật giúp cho chúng ta phân biệt được đâu là thiện ác và thực hành các Pháp một cách tinh tấn. Do vậy, việc giữ giới giúp cho chúng ta

1 0
1

Bình luận (0)